Huishoudelijk Reglement

 

Handbal Vereniging Zwaluwen Kolhorn

 

 

Algemeen

 

Artikel 1

 

De vereniging is opgericht op in juli 1945. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de

handbalsport te bevorderen.

 

Artikel 2

 

Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten dd ………. opgenomen

bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging.

 

Artikel 3

 

Het verenigingsjaar, en tevens boekjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

 

Artikel 4

 

De kleuren van de vereniging zijn groen en zwart.

Leden

 

 

Artikel 5


Leden zijn zij die voldoen aan de bepalingen gesteld in art.4 van de statuten.
Het ledenbestand van de vereniging is opgebouwd uit: spelende leden, reserve-leden, ereleden, administratieve leden, buitengewone leden.

 

Artikel 6

 

Spelende leden zijn die leden, welke in competitieverband en vanwege het Nederlands Handbal Verbond uitgeschreven wedstrijden spelen en daarnaast het doel van de vereniging op één of ander andere wijze bevorderen. De leeftijdsindeling van de diverse groepen dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het verbond.
De spelende leden worden onderscheiden in:

F-jeugd,   7  of   8 jaar oud

E-jeugd,   9  of 10 jaar oud
D-jeugd, 11 of 12 jaar oud

C-jeugd, 13 of 14 jaar oud

B-jeugd, 15 of 16 jaar oud,

A-jeugd, 17 of 18 jaar oud,

Seniorenleden, 19 jaar of ouder

Recreatieleden, leden die de sport uitsluiten beoefenen ter recreatie.

Artikel 7


Voor de bepaling van de categorie waartoe het lid behoort geldt zijn/haar leeftijd op 31 december van het lopende verenigingsjaar.


Artikel 8

 

Het erelidmaatschap en lid van verdienste kunnen op voorstel van het bestuur of algemene ledenvergadering met minstens 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden op de ledenvergadering worden verleend aan leden en niet leden wegens bijzondere verdienste t.o.v. de vereniging. Slechts een ledenvergadering kan dergelijke benoemingen weer teniet doen, waarvoor een meerderheid van stemmen nodig is. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichte financiële bijdrage aan de vereniging en hebben vrij toegang tot bijeenkomsten van de vereniging.

 

Artikel 9

 

Administratieve leden zijn die leden die in de administratie van de vereniging vermeldt staan en wier werkzaamheden of het bedrijven van recreatiesport, registratie bij het Nederlands Handbal Verbond overbodig maken.
Artikel 10
Buitengewone leden zijn die leden, welke niet spelend lid zijn maar op enigerwijze het doel van de vereniging dienen en als zodanig zijn geregistreerd bij het Nederlands Handbal Verbond.

 

Reserve leden zijn leden die niet regelmatig in competitieverband meespelen maar wel lid zijn van het Nederlands Handbal Verbond en zo doende wel speelgerechtigd zijn voor de vereniging.

 

 

Het aangaan van het lidmaatschap

 

 

Artikel 11

 

Om als gewoon lid te kunnen toetreden tot de vereniging, dient men een inschrijfformulier, pasfoto, en machtiging tot incasso van contributie in te vullen en bij de secretaris of ledenadministratie in te leveren.

De aanmelding geschiedt door gebruikmaking van het aanmeldingsformulier, dat via de website van de vereniging te downloaden is. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend (bij leden, jonger dan 18 jaar door één van de ouders/verzorgers) te worden ingeleverd bij de ledenadministratie van de vereniging, vergezeld van een recente pasfoto ten behoeve van een legitimatiekaart (spelerspas) van het Nederlands Handbal Verbond en een ingevuld en ondertekend formulier machtiging incasso.

 

Artikel 12

 

Bij de aanmelding van een jeugdlid dient een ouder of voogd het inschrijfformulier mede te

ondertekenen.

 

 

 

 

Artikel 13

 

Het bestuur beslist over de toelating van een nieuw lid tot de vereniging.

Bij een eventuele weigering van lidmaatschap wordt dit schriftelijk en gemotiveerd binnen 14

dagen na de aanmelding kenbaar gemaakt door het bestuur.

 

Artikel 14

 

In welk team een nieuw lid geplaatst wordt en wanneer een nieuw lid competitie spelen kan,

wordt bepaald door het bestuur. Dit zal wel voor de officiële aanmelding van het nieuwe lid aan hem / haar of ouder / voogd kenbaar gemaakt worden door een lid van het bestuur.

 

 

Beëindiging van het lidmaatschap

 

Artikel 15

 

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door opzegging door het lid, opzegging door de

vereniging, door onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging of door

overlijden van het lid.

 

Artikel 16

 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan enkel plaatsvinden middels een schriftelijke

mededeling van opzegging aan de secretaris of de ledenadministratie. Opzegging van het

lidmaatschap dient plaats te vinden uiterlijk per 1 mei van het lopende verenigingsjaar.

 

Artikel 17

 

De vereniging kan het lidmaatschap eenzijdig opzeggen als van de vereniging niet langer

gevergd kan worden om het lidmaatschap voort te zetten.

Een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging kan enkel aan de

orde komen als het betreffende lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk

reglement of besluiten van de vereniging. Ook kan een dergelijke beëindiging aan de orde

komen indien het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Tegen een

dergelijk besluit kan betrokken lid bezwaar maken.

 

Verplichtingen van de leden

 

 

Artikel 18

Alle leden ontvangen bij aanvang van het lidmaatschap of bij wijziging een exemplaar van dit

huishoudelijk reglement. In voorkomende situatie waarin men geen schriftelijk exemplaar ontvangt is het huishoudelijk reglement na te lezen op de website van de vereniging.

De leden worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het

huishoudelijk reglement.

 

 

 

 

Artikel 19

 

Alle leden zijn verplicht zich te houden aan de besluiten van de algemene ledenvergadering,

het hoogste orgaan van de vereniging, ongeacht of zij bij het nemen van die besluiten al of

niet aanwezig waren. Tevens verbinden zij zich ertoe aan de goede orde er van mede te

werken.

 

 

Artikel 20

 

Leden die zich schuldig maken aan beschadiging, geheel of gedeeltelijke vernietiging of

onbruikbaar maken van goederen of accommodaties die aan de vereniging toebehoren of die

de vereniging in bruikleen of huur heeft, kunnen voor de kosten aansprakelijk gesteld worden.

Ook op enig andere wijze aan de vereniging toegebrachte schade kan op de veroorzaker

verhaald worden. De te verhalen kosten worden bepaald door het bestuur, al dan niet in

overleg met een ter zake kundig persoon.

 

 

Artikel 21

 

Leden, reserveleden en trainende leden zijn verplicht contributie te betalen.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering

op voorstel van het bestuur.

De verschuldigde contributie dient via een machtiging automatische incasso,

giraal te worden voldaan. Ingeval van een andersoortige manier van betaling geldt dat,

onmiddellijk na de aanschrijving of op welke andere wijze berichtgeving van de penningmeester, de betaling plaats dient te vinden.

De contributie is te betalen uiterlijk voor 31 januari van het lopende competitiejaar. Bij te late betaling zijn verplicht tot het betalen van een boete. De boete is verschuldigd bij betalingen na 31 januari van het lopende competitiejaar en bedraagt € 10,– per maand dat men achterstallig is met de betaling van de contributie, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand worden gerekend.  De boete wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.

De externe kosten, verbonden aan het innen van de achterstallige contributie en competitiegelden

worden op het betreffende lid verhaald.

Ingeval een lid contributie schuldig is en hij weigert deze op de eerste aanschrijving van de

penningmeester te voldoen, heeft het bestuur het recht om dit lid wegens contributieschuld te

schorsen. Indien het een achterstand van meer dan een betalingstermijn betreft, dan kan het

bestuur het lidmaatschap van het betreffende lid beëindigen. Daarmee vervalt overigens de

contributieschuld niet.

 

Artikel 22

 

Ieder lid van de vereniging is verplicht om zich beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een bepaalde taak, die opbrengsten genereert of kosten bespaart voor de vereniging.

Voor minderjarige jeugdleden dienen de ouders of wettige vertegenwoordiger(s) als zodanig op te treden.

De tijdsbesteding aan het uitvoeren van de taak is relatief gering.

Indien een lid zich onttrekt aan de hem toegewezen taak, zal dit tot contributieverhoging voor dit lid kunnen leiden of tot het nemen van andere maatregelen.

 

 

 

 

Artikel 23

 

Bij thuiswedstrijden wordt bij toerbeurt een schema opgesteld voor velddienst. De inhoudelijke activiteiten van een velddienst worden bekendgemaakt via de website en of Caeghsport.

Bij thuiswedstrijden word er bij toerbeurt een schema op gesteld voor kantinedienst. Deze wordt

door leden van 18 jaar en ouder of ouders uitgevoerd.

Bij uitwedstrijden wordt bij toerbeurt een rijschema opgesteld. Dit schema wordt bekendgemaakt via de website en of Caeghsport en of elk vervangend communicatiemiddel.
Bij het niet nakomen van een velddienst en of kantinedienst zal een boete in rekening worden gebracht per niet nagekomen dienst ad € 20,–.

 

 

Artikel 24


De ouder/ verzorgen van het spelend lid of het spelend lid zelf, zal bij toerbeurt worden gevraagd om ten behoeve van de vereniging oud papier op te halen in of rond Kolhorn.
Bij het niet nakomen van een ophaalronde oud papier zal een boete in rekening worden gebracht per niet nagekomen ronde ad € 20,–.

 

 

Wedstrijden en trainingen

 

 

Artikel 25

 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van het NHV-NoordHollandNoord.

 

Artikel 26

 

Verenigingskleding wordt gedeeltelijk door de vereniging verstrekt. Deze kleding is en blijft

eigendom van de vereniging. Het dragen van de verstrekte verenigingskleding tijdens

competitie- en bekerwedstrijden is verplicht..

Kleding welke door een sponsor geleverd / betaald wordt, is na ontvangst eigendom van de vereniging.

 

Artikel 27

 

Ieder aan de senioren / A competitie deelnemend team dient minimaal één

scheidsrechter te leveren, die inzetbaar is in deze competities. Het regelen van deze

scheidsrechter(s) is een gezamenlijke taak van het bestuur en betreffende teams. Indien

hieraan niet voldaan kan worden, kan het team niet ingeschreven worden voor de competitie.

 

Artikel 28

 

De technische leiding bij trainingen berust bij een coach, c.q. trainer (of een vervanger), die

daarvoor benaderd is vanuit het bestuur. De algemene richtlijnen voor trainers, zoals bijvoorbeeld de trainingstijden en de samenstelling van de groepen, worden vastgesteld door het bestuur in overleg met de trainers. Het opgestelde beleid voor trainingen binnen de vereniging is leidend voor trainingen, zodat de te volgen oefenschema’s geborgd kunnen worden.

 

 

Artikel 29

 

De vereniging is niet aansprakelijk voor opgelopen letsel tijdens of in verband met

oefeningen, trainingen of wedstrijden. Ook bestaat geen aansprakelijkheid van de vereniging

voor ontvreemding, vermissing, beschadiging of verloren gaan van eigendommen van leden

of derden. Afdoende verzekering voor bovengenoemde zaken, blijft in eerste instantie de

verantwoordelijkheid van het lid cq de ouders bij jeugdleden.

 

Artikel 30

 

Spelers/speelsters die verhinderd zijn voor het spelen van een wedstrijd, dienen hiervan tijdig de coach in kennis te stellen. Onafhankelijk van de reden van verhindering is hiervoor een tijdsbestek van minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd vastgesteld.

Bij uitwedstrijden wordt uitgegaan van aanwezigheid vanaf het bekend gemaakte tijdstip van vertrek.

Bij thuiswedstrijden dient de speler/speelster minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

 

Artikel 31

Ten tijde van trainingen en of wedstrijden wordt gebruik gemaakte van de kleedkamers welke eigendom zijn van V.V. Kaagvogels.

De kleedkamers dienen tijdens en na gebruik door onze leden, trainers en scheidrechters in de oorspronkelijke nette staat te worden achtergelaten.

 

 

De algemene ledenvergadering

 

 

Artikel 32

 

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging.

Uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt de jaarvergadering van de algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering jaarverslag uit, doet rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar en boekjaar gevoerde bestuur.

Op de agenda van deze vergadering staat in ieder geval: de behandeling van de begroting, het

vaststellen van de contributie en het benoemen van een kas(controle)commissie. Deze

commissie brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering omtrent haar bevindingen

rondom het financieel beleid van de vereniging. De kas(controle)commissie heeft recht op

inzage van alle relevante stukken van de vereniging om haar taken naar behoren te kunnen

verrichten.

Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag alsmede de rekening en

verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

 

Artikel 33

 

Alle leden, ouders en of verzorgers van jeugdleden , hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid geschorst zijn.

Een stemming geschiedt mondeling, via handopsteking of schriftelijk. Over stemmingen

wordt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist. Bij een stemming over

personen gelden afwijkende regels.

Stemmen bij volmacht is toegestaan met dien verstande

dat een stemgerechtigd lid voor hooguit twee andere stemgerechtigde leden, die niet aanwezig

zijn, gevolmachtigde mag zijn.

 

 

Bestuur

 

 

Artikel 34

 

Het bestuur van de vereniging bestaat minimaal uit een voorzitter een secretaris en een

penningmeester echter altijd uit een oneven aantal, en ten hoogste zeven leden.

Indien daartoe een aanleiding bestaat kan de algemene ledenvergadering een bestuurslid

schorsen of zelfs ontslaan. Daarvoor is dan wel een 2/3 meerderheid van de geldig

uitgebrachte stemmen nodig.

Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar.
Op bijzonder verzoek van een de bestuursleden is het mogelijk om een bestuurslid voor een periode van één jaar aan te stellen.
Hiervoor is toestemming van de Algemene Ledenvergadering benodigd, teneinde de continuïteit van de vereniging te borgen.
Jaarlijks treedt een gedeelte van het bestuur af volgens een door het bestuur te maken rooster. Degenen die aftreden zijn meteen herkiesbaar, tenzij vooraf anders te kennen gegeven is. De nieuwe bestuursleden nemen op het rooster de plaats van hun voorganger in.

De voorzitter, secretaris en penningmeester dienen meerderjarig te zijn.

 

Artikel 35

 

Tot aan aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen door het bestuur of door tenminste drie stemgerechtigde leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid. Vindt er geen kandidaatstelling plaats dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

 

Artikel 36


De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of door andere oorzaken wordt bij bestuursbesluit geregeld.

 

Artikel 37

 

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en bewaakt de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement, en is  verantwoordelijk voor de continuïteit in het beleid, en zorgt voor uitvoering van genomen besluiten.

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging en neemt alle beslissingen die niet tot de bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.

De voorzitter stelt in overleg de agenda’s voor de vergaderingen vast en zit de vergaderingen voor. Hij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en geeft leiding aan het verenigingsleven. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. De voorzitter is verplicht beraadslagingen bij vergaderingen te beëindigen en samen te vatten, mits de vergadering naar zijn mening voldoende is ingelicht, en als gevolge hiervan tot stemming in het bestuur over te gaan, indien een van de bestuursleden hiervoor een verzoek indient.
De secretaris is verantwoordelijk voor de (leden)administratie (met uitzondering van de financiële

administratie), de correspondentie, het notuleren van vergaderingen en de archivering van de

verenigingsstukken en het samenstellen van het jaarverslag.

De penningmeester is belast met het financiële beleid, beheer en administratie van de

vereniging. Betalingen uit de financiën vinden slechts plaats na overleg van een nota.

Gelden welke niet nodig zijn voor lopende uitgaven worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regels. Hij stelt een financieel jaarverslag op ten behoeve van de algemene ledenvergadering.

Hij is verplicht om inzage te geven aan de jaarlijks vast te stellen kascommissie.

Een eventuele wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het aanmelden van de teams voor

de normale competitie, de bekercompetitie en de recreatie competitie (toernooien). Daarnaast

moeten de wedstrijdprogramma’s opgesteld, gemaakt en verspreid worden, moeten eventuele

wijzigingen in de wedstrijdprogramma’s doorgevoerd worden en moet zorg gedragen worden

voor de aanwijzing van (eigen) scheidsrechters.

De eindverantwoordelijkheid van zaken waarvoor geen speciaal bestuurslid aanwezig is, ligt

bij de aanwezige bestuursleden, waarbij onderlinge vervangbaarheid om welke reden dan ook. binnen het bestuur geregeld dient te worden.

Taken die voortkomen uit de bestuursfuncties kunnen worden gedelegeerd naar andere leden.

Bestuursleden blijven wel eindverantwoordelijk en dienen dus altijd geïnformeerd te worden.

 

Artikel 38:

 

Bij toerbeurt is bij iedere wedstrijddag ten minste één bestuurslid op het sportcomplex aanwezig.

De bestuursdienst van het betreffende bestuurslid vangt aan op drie kwartier voor de aanvang de eerste te spelen wedstrijd. De bestuursdienst eindigt een half uur na afloop van de laatste wedstrijd(en) op het sportcomplex.

 

Het bestuurslid ziet toe op een ordelijke gang van zaken op en rond het sportcomplex en ontvangt namens de vereniging de scheidsrechters en de tegenstanders met hun begeleider(s).

 

Hij is bevoegd om de scheidsrechters en begeleider(s) consumptiebonnen namens de

vereniging aan te bieden.

 

Het bestuurslid regelt dat tijdens de rust van wedstrijden op het sportcomplex aan scheidsrechters,

tegenstanders en eigen elftallen een consumptie wordt aangeboden (thee, koffie of frisdrank).
Bestuursvergaderingen

 


Artikel 39

 

Bestuursvergaderingen worden belegd;

Telkens wanneer de voorzitter dit nodig acht cq op verzoek van de andere bestuursleden.

De bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

 

 

 

 

 

 

Artikel 40

 

In elke bestuursvergadering en algemene ledenvergadering moet een exemplaar van de

statuten en het huishoudelijk reglement aanwezig zijn. Als er zich een geschil voordoet over

de betekenis van enig artikel, of in alle andere gevallen waarin dit reglement, noch de statuten

voorzien, beslist het bestuur. Van deze beslissing wordt in de eerstvolgende algemene

ledenvergadering mededeling gedaan.

 

 

 

Slotbepalingen

 

 

Alle leden en de wettige vertegenwoordigers van de jeugdleden worden geacht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen en na te leven.

 

Het huishoudelijk reglement staan op de website van de vereniging vermeld en of is op te vragen bij het bestuur van de vereniging.

 

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen door het bestuur van de vereniging worden aangebracht via een besluit in de Algemene ledenvergadering.

 

In gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

Dit reglement is oorspronkelijk in werking getreden op 18 juni 2012 aldus goedgekeurd en

vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 18 juni 2012

Deze herziene, geredigeerde versie is goedgekeurd en vastgesteld in de algemene

ledenvergadering van 11 juni 2014, waarna het kracht van werking heeft gekregen.*

 

 

Aldus goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering dd 25 november 2015